คู่มือมาตรฐานการให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ ในศูนย์บริหารร่างกาย

เนื้อหาสาระของคู่มือเล่มนี้ ได้รวบรวมองค์ความรู้จากแหล่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลน้ำหนักตัวของกลุ่มวัยทำงาน เน้นเรื่องการปฏิบัติตัวในการเลือกบริโภคอาหาร การนับแคลอรี่ สำหรับให้นักโภชนาการ นักวิชาการสาธารณสุข นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และ Trainner ได้นำองค์ความรู้ไปใช้ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ผู้รับบริการได้เรียนรู้เรื่องอาหารอย่างถูกต้อง ไม่ว่าจะเลือกลดน้ำหนักด้วยวิธีใดก็ตาม และปลอดภัยต่อสุขภาพ
ผู้เผยแพร่ น.ส.พัชรี ยุติธรรม