วิจัย เรื่อง รูปแบบการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานในชุมชน เขตสุขภาพที่ 5

เผยแพร่ในวารสารสุขภาพประชาชน ปีที่16 เดือนมกราคม-มีนาคม 2564 http://phc.moph.go.th/www_hss/frontend/theme/view_information.php?Submit=ViewList&ID_Inf_Nw_SubCategory=0018
ผู้เผยแพร่ นายศิลป์ชัย เนตรทานนท์