คู่มือการใช้งาน Mobile Application ระบบบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ

ใช้สำหรับผู้ที่จะเกษียณ และผู้ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ศึกษาข้อมูลการใช้งาน ระบบงาน e-Filing ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน
ผู้เผยแพร่ น.ส.วรัญญุภา แปลงสนิท