แนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแนวความคิดหลักที่ชัดเจนในการสื่อสารองค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดหลักฯ ให้ตรงกันในทุกหน่วยงานของกรมอนามัย เพื่อกำหนดกลยุทร์ในการสื่อสารแนวความคิดหลักฯ สู่ประชาชน
ผู้เผยแพร่ นายสิทธิพล ธิติโชติรส