ขั้นตอนการชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ

ผังงานการรับชำระค่ารักษาพยาบาล แยกรายละเอียดของผู้รับบริการ ประเภทคนไข้นอกและคนไข้ใน ที่ต้องนำเอกสารมายื่นชำระเงินที่จุดรับชำระเงิน
ผู้เผยแพร่ น.ส.ธัญลักษณ์ มากยอด