เทคนิคการจัดวางกำลังคน

โดย นางปราณี ภาคสวรรณ์ นางสาวฐิติวรรณ ศรีสุวรรณ นางสาวชวัลรัตน์ แสงบรรจง
ผู้เผยแพร่ น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง