ขั้นตอนการรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย

Flow chart อธิบายขั้นตอนการรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย
ผู้เผยแพร่ น.ส.รื่นจิตร อินทะสร้อย