ภาพรวมการทำงานของระบบ NEW E - CLAIM 2565

โปรแกรม e-Claim หมายถึง โปรแกรมที่ใช้สำหรับบันทึกข้อมูลการให้บริการของหน่วยบริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยใน เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขจาก สปสช. ตามเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด
ผู้เผยแพร่ น.ส.พรพรรษา บุญยัง