เทคนิคการจัดการกำลังคนให้เหมาะสมกับงานพร้อมการจัดการบุคลากรได้ดียิ่งขึ้น

ผู้เผยแพร่ นางปราณี ภาคสวรรค์