คู่มือขั้นตอนการให้บริการ wellness and longevity spa สำหรับพนักงาน

ขั้นตอนมาตรฐานในการให้บริการ wellness and longevity spa และเป็นพื้นฐานในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระบบส่งเสริมสุขภาพ พัฒนาองค์กรต่อไป
ผู้เผยแพร่ น.ส.กมลทิพย์ วรรณศรี