อนามัยสิ่งแวดล้อม

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
12564การใช้โปรแกรมกำกับการขนส่งมูลฝอยติดเชื้อบนเว็บของโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564
150
22564การศึกษาประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 7 สิงหาคม 2564
116
32562การเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็กของเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2563
88
42562การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย ชมรมตลาดสดน่าซื้อกลุ่มภาคกลางตะวันตก กับการพัฒนาตลาดในโครงการตลาดสดน่าซื้อ เขตสุขภาพที่5
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563
132
52562การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมจากโครงการอ่างเก็บน้ำป่าละอู
เผยแพร่เมื่อ 9 มีนาคม 2563
111
62561การศึกษาสถานการณ์การดำเนินงานสถานบริการสาธารณสุขลดโลกร้อนในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 12 มีนาคม 2563
82
72561การมีส่วนร่วมของบุคลากรสาธารณสุขในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน
เผยแพร่เมื่อ 11 มีนาคม 2563
75
82560การประเมินความเข้มแข็งในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมชุมชน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563
86