คู่มือปฏิบัติงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
12565การติดตามและตรวจสอบสถานะขอเบิกในระบบ New GFMIS Thai
เผยแพร่เมื่อ 2 สิงหาคม 2565
6
22565คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2565
59
32565ภาพรวมการทำงานของระบบ NEW E - CLAIM 2565
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
503
42565ขั้นตอนการรับบริการคลินิกแพทย์แผนไทย
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
60
52565ความปลอดภัยในการทำงาน
เผยแพร่เมื่อ 21 มีนาคม 2565
57
62565ขั้นตอนการชำระค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้รับบริการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
77
72565ภาษาทางราชการ
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
87
82565คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ ตาม ว119
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
76
92565แนวทางการใช้ตราสัญลักษณ์และสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่เมื่อ 15 มีนาคม 2565
53
102565คู่มือการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
69
112565คู่มือการใช้งาน ระบบขออนุมัติเดินทางไปราชการ
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
49
122565คู่มือการใช้งาน ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
เผยแพร่เมื่อ 10 มีนาคม 2565
56
132564ข้อควรระวังในการใช้บันได เมื่อทำงานตัดกิ่งต้นไม้ใหญ่
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
97
142564ขั้นตอนการตรวจเช็ครถก่อนการใช้งาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
110
152564ความปลอดภัยในงานเชื่อมไฟฟ้า
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
158
162564การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
111
172564แนวทางการขอจัดทำ onepage นำเสนอข่าวสารประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงาน
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
175
182564กระบวนการดำเนินการซื้อพัสดุ ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
211
192564กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 500,000บาท
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
216
202564กระบวนการปฏิบัติงานด้านการยืมเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
เผยแพร่เมื่อ 18 สิงหาคม 2564
92