คู่มือปฏิบัติงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
412564คู่มือการเบิกจ่ายระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
เผยแพร่เมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564
134
422564การแก้ไขข้อมูลในระบบภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
เผยแพร่เมื่อ 14 มกราคม 2564
130
432564การประมวลผลภาษีหัก ณ ที่จ่าย สิ้นปี
เผยแพร่เมื่อ 4 มกราคม 2564
110
442564Lean การพัฒนาระบบงาน Stock ใหม่ หัวใจเป็นระบบ
เผยแพร่เมื่อ 5 พฤศจิกายน 2563
91
452563อุปกรณ์การป้องกันส่วนบุคคลและขั้นตอนการแต่งตัวสำหรับผู้ช่วยงานทันตกรรม
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
100
462563ขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและการรับ-ส่งเด็ก ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 21 สิงหาคม 2563
161
472563การคัดกรองสุขภาพเด็กปฐมวัยก่อนเข้าเรียน
เผยแพร่เมื่อ 6 สิงหาคม 2563
159
482563แนวทางการทำความสะอาดประจำวันของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เผยแพร่เมื่อ 31 กรกฏาคม 2563
114
492563คู่มือขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบงานบุคลากร สำหรับผู้รับการประเมิน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
90
502563การถ่ายทอดสูตรอาหารจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อนสู่เพื่อน
เผยแพร่เมื่อ 27 กรกฏาคม 2563
97
512563การคัดแยกขยะอันตรายหรือขยะมีพิษ
เผยแพร่เมื่อ 21 กรกฏาคม 2563
107
522563แนวทางการดูแลสิ่งแวดล้อมในห้องผ่าตัด
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2563
92
532563การทำความสะอาดคลินิกสุขภาพเด็กดี คลินิกนมแม่และคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
เผยแพร่เมื่อ 29 มิถุนายน 2563
100
542563การรับส่งหนังสือราชการ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ
เผยแพร่เมื่อ 25 มิถุนายน 2563
123
552563การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
124
562563ขั้นตอนการฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ด้วยการนึ่งไอน้ำ
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
104
572563ขั้นตอนการเก็บและส่งสิ่งส่งตรวจ ห้องตรวจนรีเวช
เผยแพร่เมื่อ 23 มิถุนายน 2563
89
582563วิธีปฏิบัติ การจัดเรียงเวชระเบียนผู้ป่วยจำหน่าย
เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563
128
592563แนวทางการทำความสะอาดห้องตรวจโรค
เผยแพร่เมื่อ 22 มิถุนายน 2563
100
602563วิธีปฏิบัติ : การทำความสะอาดหอผู้ป่วยในพิเศษ
เผยแพร่เมื่อ 17 มิถุนายน 2563
109