คู่มือปฏิบัติงาน

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
812563แนวทางการทำความสะอาดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 2 เมษายน 2563
90
822563คู่มือการใช้งานโปรแกรม UC Authentication ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาล และลงทะเบียนประชาชน
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563
663
832563เรื่องกระบวนงานการเปรียบเทียบปรับและการดำเนินคดี ตาม พรบ.สาธารณสุขฯ
เผยแพร่เมื่อ 1 เมษายน 2563
86
842563ขั้นตอนการเบิกค่ารักษาพยาบาลเงินสวัสดิการข้าราชการ กรณีจ่ายตรง
เผยแพร่เมื่อ 31 มีนาคม 2563
108
852563สไลด์นำเสนอขั้นตอนการรับบริการรักษาพยาบาล
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2563
86
862563คู่มือการใช้งานระบบห้องชำระเงิน งานประกันสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2563
94
872563การดูแลทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์และเครื่องช่วยหายใจ
เผยแพร่เมื่อ 26 มีนาคม 2563
300
882563การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เผยแพร่เมื่อ 25 มีนาคม 2563
85
892563คู่มือการใช้งาน ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563
80
902563Lean ขั้นตอนการรายงานแพทย์ในผู้ป่วยที่มีผื่นติดเชื้อ
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563
94
912563วิธีการใช้งานระบบทะเบียนข้อมูลเจ้าหนี้ทั่วไป
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
82
922563ขั้นตอนการจ่ายเงินสมทบประกันสังคม ผ่านระบบ e-payment
เผยแพร่เมื่อ 23 มีนาคม 2563
81
932563พัฒนาระบบการรายงานความคลาดเคลื่อนทางยา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
93
942563การเข้าระบบดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
681
952563พัฒนาระบบเก็บข้อมูลกิจกรรม P4P เพื่อลดขั้นตอนทำเอกสารเบิกจ่าย
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
174
962562Lean การเก็บข้อมูลคลินิกกระตุ้นพัฒนาการ
เผยแพร่เมื่อ 14 ตุลาคม 2563
114
972562LEAN ลดการสัมผัสและเวลาในการตรวจสอบเครื่องมือหมดอายุ
เผยแพร่เมื่อ 16 มิถุนายน 2563
128
982562พัฒนาระบบของการตรวจสอบและรายงานยาเสพติดให้โทษประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ถูกต้องและรวดเร็ว
เผยแพร่เมื่อ 20 มีนาคม 2563
163
992562Lean กระบวนการในการเข้ารับบริการด้านแพทย์แผนไทย
เผยแพร่เมื่อ 19 มีนาคม 2563
105
1002561การสอนงานจัดเตรียมเครื่องมือ งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี
เผยแพร่เมื่อ 24 มีนาคม 2563
76