สุขภาพช่องปาก

ลำดับปี พ.ศ.เรื่องเปิดดู
12565รายงานสถานการณ์สุขภาพช่องปาก เขตสุขภาพที่5 ปีงบประมาณ2564
เผยแพร่เมื่อ 17 มีนาคม 2565
41
22564สไลด์สอนการใช้ Bluebook App ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เผยแพร่เมื่อ 19 สิงหาคม 2564
304
32564CQI การจัดทำตัวอย่างวัสดุอุดฟันและหัวกรอฟันเพื่อสื่อสารระหว่างหัตถการทันตกรรม (อุดฟัน)
เผยแพร่เมื่อ 3 มีนาคม 2564
285
42563รายงานผลการติดตามบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงบริการบางกลุ่มวัยเป็นการจำเพาะ กลุ่มเด็กอายุ 4-12 ปี ปีงบประมาณ 2563 (จังหวัดนครปฐม)
เผยแพร่เมื่อ 21 กันยายน 2563
91
52563การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการคัดกรองรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก เขตสุขภาพที่ 5 ปีงบประมาณ 2562
เผยแพร่เมื่อ 5 เมษายน 2563
101
62562การจัดบริการสุขภาพช่องปากระดับปฐมภูมิในกลุ่มเป้าหมายจำเพาะ ในเขตสุขภาพที่ 5
เผยแพร่เมื่อ 2 มีนาคม 2563
142