ระบบแจ้งงานช่าง ศูนย์อนามัยที่ 5

  1. หากต้องการต่อเติมโครงสร้างอาคาร เช่น เพิ่มปลั๊กไฟ เดินสายไฟ เพิ่มพัดลม กรุณาทำเป็นใบบันทึกข้อความ ตัวอย่าง

รายงานการทำงานประจำปี

ถึง
เจ้าหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานตามปีงบประมาณ รวม
2565 2564 2563
ส.อ.ฉนวน แสงสอาด 97 72 26 195
นายณรงค์ พุ่มพวง 90 93 52 235
นายอิศรินทร์ มีมุข 8 14 6 28
นายกร จิตต์งามขำ 0 0 22 22
นายมานิตย์ วงษ์มณี 0 0 0 0
นายป่า กรรณสังข์ 94 152 147 393
นายหันสา ตันพานิช 137 203 194 534
รวม 426 534 447 1407

รายงานการทำงานประจำปี

เจ้าหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานตามปีงบประมาณ รวม
2565 2564 2563
น.ส.กรรณิการ์ จันทร์หลิน 51 117 77 245
นายประดิภาส สุขเสาร์เกิด 33 72 109 214
นายดิษฎา ภัทรพงศาเศรษฐ์ 7 20 31 58
นายจิระเดช นงษ์รัก 16 31 51 98
รวม 107 240 268 615