ระบบแจ้งงานช่าง ศูนย์อนามัยที่ 5

  1. หากต้องการต่อเติมโครงสร้างอาคาร เช่น เพิ่มปลั๊กไฟ เดินสายไฟ เพิ่มพัดลม กรุณาทำเป็นใบบันทึกข้อความ ตัวอย่าง