ศูนย์อนามัยที่ 5
ระบบส่งข้อมูลผ่าน Web
ชุดโปรแกรมเกี่ยวกับ การเงิน งบประมาณ พัสดุ (Link Manual)
วัตถุประสงค์หลักของชุดโปรแกรมการเงิน งบประมาณ พัสดุ
 1. เพื่อลดเวลาในการดำเนินการที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและการบัญชี (ภายหลังจากที่ผ่านช่วงแห่งการเรียนรู้ และมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์)
 2. เพื่อประเมินทักษะการใช้ Computer ของบุคลากรศูนย์  เนื่องจาก การใช้ computer เป็นทักษะที่กรมอนามัยกำหนดเป็นทักษะที่จำเป็นของบุคลากรกรมอนามัย  การจะมาทำการประเมินทักษะดังกล่าวค่อนข้างยุ่งยาก จึงใช้โปรแกรมเป็นเครื่องวัด ถ้าสามารถใช้โปรแกรมนี้ได้ แสดงว่ามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ถ้าไม่สามารถใช้ได้ หรือบ่นว่าใช้เวลาในการทำรายการค่อนข้างมาก แสดงว่า ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่ดีพอ
 3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ Real Time
ผลพลอยได้
 1. เพื่อใช้ในการติดตาม กำกับ ประเมินผล เกี่ยวกับ ด้านรายรับ รายจ่าย และ การใช้งบประมาณ
 2. เพื่อใช้ในการหา Unit Cost ของโครงการ ว่าแต่ละแผนงาน/ โครงการ/โครงงาน มีต้นทุนต่อหน่วยเท่าไร
 3. เพื่อใ้ช้ในการหา Unit Cost ของหน่วยต้นทุนต่างๆในโรงพยาบาล  โดยเฉพาะหน่วยต้นทุนที่สามารถสร้างรายได้ (Revenue Product Cost Center หรือ RPCC)
โปรแกรม เกี่ยวกับ การเงิน งบประมาณ และการพัสดุ  ประกอบด้วย Module ดังต่อไปนี้
 1. Module ขออนุมัติเดินทางไปราชการ
 2. Module การเบิกค่าตอบแทน (OT) ประเภทต่างๆ
 3. Module ต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost)
 4. Module เงินยืม
 5. Module การจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุ
 6. Module บันทึก รายรับประเภทต่างๆ