306
บุคลากรทั้งหมด
100%
143
ข้าราชการ
46.73%
23
ลูกจ้างประจำ
7.52%
จำนวน
15
พนักงานราชการ
4.90%
61
พนักงานกระทรวงฯ
19.93%
46
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
15.03%
จำนวน
4
พนักงานจ้างเหมาบริการ
1.31%
14
บุคคลภายนอกอื่นๆ
4.58%

ประเภทบุคลากร

กลุ่มงาน

ระดับ

ชื่อระดับ ช. ญ. จำนวน
อำนวยการ ระดับสูง 1 0 1
อาวุโส 0 1 1
ชำนาญการ 3 58 61
ชำนาญการพิเศษ 2 11 13
เชี่ยวชาญ 1 0 1
ชำนาญงาน 4 10 14
ปฏิบัติการ 4 44 48
ปฏิบัติงาน 1 3 4
ส3 1 13 14
ส2 2 2 4
บ2 3 3 6

ระดับการศึกษา