297
บุคลากรทั้งหมด
100%
140
ข้าราชการ
47.14%
20
ลูกจ้างประจำ
6.73%
จำนวน
12
พนักงานราชการ
4.04%
68
พนักงานกระทรวงฯ
22.90%
40
ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
13.47%
17
พนักงานจ้างเหมาบริการ
5.72%
จำนวน
0
บุคคลภายนอกอื่นๆ
0.00%

ประเภทบุคลากร

กลุ่มงาน

ระดับ

ชื่อระดับ ช. ญ. จำนวน
อำนวยการ ระดับสูง 1 0 1
อาวุโส 0 1 1
ชำนาญการ 2 51 53
ชำนาญการพิเศษ 3 12 15
เชี่ยวชาญ 1 0 1
ชำนาญงาน 3 8 11
ปฏิบัติการ 6 48 54
ปฏิบัติงาน 1 3 4
ส3 1 10 11
ส2 3 2 5
บ2 2 2 4

ระดับการศึกษา