MEDIA HPC5

แสดง 1 ถึง 20 จาก 147 ผลลัพธ์

Infographics

ลำดับวันที่ชื่อเรื่องคำค้นประเภทผู้บันทึกดู
 
122 ธันวาคม 2563ลงพื้นที่ตรวจสุขอนามัย Organizational Quarantine สมุทรสาครสิ่งแวดล้อมนายสิทธิพล ธิติโชติรส
221 ธันวาคม 2563ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตลาดศรีเมืองสิ่งแวดล้อมนายสิทธิพล ธิติโชติรส
324 พฤศจิกายน 2563ประชุมปฏิบัติการ "ไอโอดีนกับชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564ส่งเสริมสุขภาพนายสิทธิพล ธิติโชติรส
44 พฤศจิกายน 2563การป้องกัน RSVแม่และเด็กนายสิทธิพล ธิติโชติรส
530 ตุลาคม 2563ประชุมเยี่ยมติดตามการดำเนินงานมุมนมแม่ในสถานประกอบกิจการสิ่งแวดล้อมนายสิทธิพล ธิติโชติรส
621 ตุลาคม 2563ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือ “ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร”ส่งเสริมสุขภาพนายสิทธิพล ธิติโชติรส
720 ตุลาคม 2563ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทิศทางการพัฒนาและขับเคลื่อนการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564ส่งเสริมสุขภาพนายสิทธิพล ธิติโชติรส
819 ตุลาคม 2563อาหารเจส่งเสริมสุขภาพนายสิทธิพล ธิติโชติรส
919 ตุลาคม 2563เทศกาลกินเจ 10 วัน ยึดหลัก 4 ล. “ล้าง ลด เลี่ยง เลือก”ส่งเสริมสุขภาพนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1017 กันยายน 2563จัดส่งชุดผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคและกำจัดแมลงและลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเฝ้าระวังอาหารด้วยชุดทดสอบอาหาร(SI2)RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1111 กันยายน 2563ประชุมชี้แจงผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์กลุ่มวัยทำงาน RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1211 กันยายน 2563ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ปี 2564-2570RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1310 กันยายน 2563New Style New NormalRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1419 สิงหาคม 2563กิจกรรมทางกายประจำสัปดาห์RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1510 กันยายน 2563ตรวจประเมินคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA)RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
163 กันยายน 2563ประชุมคณะกรรมการอนามัยแและเด็ก (MCH Board) ครั้งที่ 3/2563 RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1728 สิงหาคม 2563ประชุมการส่งเสริมกลไกมาตรการขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพภายใต้รูปแบบวิถีชีวิตปกติใหม่ในพื้นที่ชายแดน - ชายขอบ จังหวัดกาญจนบุรี RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1831 สิงหาคม 2563ร่วมกิจกรรมบรรยาย และจัดบูธ ในหัวข้อ การใช้งาน ระบบ Thai Stop CovidRRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
1918 สิงหาคม 2563กิจกรรม เล่น เล่า เคล้าความสุข เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส
206 สิงหาคม 2563กิจกรรม กินกับก้าว แบบ New Normal "ประกาศผลประกวดเมนูชูสุขภาพ"RRHLนายสิทธิพล ธิติโชติรส