MEDIA HPC5

ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือ “ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร”

รายละเอียด

วันที่21 ตุลาคม 2563
ชื่อเรื่องร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือ “ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร”
รายละเอียดวันที่ 21 ตุลาคม 2563 : นางพัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ร่วมงานแถลงข่าวความร่วมมือ “ขับเคลื่อนครอบครัวอบอุ่นด้วยสติในองค์กร” ณ หุบเขาโพธิสัตว์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งจัดโดยเสถียรธรรมสถาน นำโดยท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนเข้าร่วมเสวนา โดยภายในงานแถลงข่าวได้ร่วมอภิปรายบทบาทของหน่วยงานในการเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาสุขภาพกายโดยการใช้กลไกโรงเรียนพ่อแม่ โรงเรียนผู้สูงอายุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชน ซึ่งจะมีการเน้นการปฏิบัติงานในเชิงรุกในชุมชนมากขึ้น เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการครอบครัวอบอุ่นตั้งแต่ระดับครอบครัวและระดับองค์กร
Credit
ประเภทส่งเสริมสุขภาพ
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก26 ตุลาคม 2563 เวลา 16:40 น.
วันเวลาที่แก้ไข5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:23 น.
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส