MEDIA HPC5

ประชุมปฏิบัติการ "ไอโอดีนกับชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564

รายละเอียด

วันที่24 พฤศจิกายน 2563
ชื่อเรื่องประชุมปฏิบัติการ "ไอโอดีนกับชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564
รายละเอียดวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:00 น. กลุ่มงานโภชนาการและออกกำลังกาย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการ "ไอโอดีนกับชีวิตวิถีใหม่" ในโครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน ปี 2564 โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมบรรยายวิชาการ เรื่อง “โรคขาดสารไอโอดีนภัยเงียบที่ป้องกันได้และต้องป้องกัน” โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม และ พญ.ชนากาญจน์ อบมาลี รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี (ด้านวิชาการ) เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้มีวิทยากรพิเศษ ประกอบด้วย ทพ.ธิติพันธุ์ อวนมินทร์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยาร่วมบรรยายในหัวข้อ “เชื่อมั่นกับการสร้าง Health Literacy” และนางณัฐณิชา อุทธโยธา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Health literate community” โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ สาธารณสุขกลุ่มแม่และเด็ก วัยเรียน วัยทำงาน จากจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 5 จำนวนทั้งสิ้น 160 คน ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิรน์แกรนด์ อ.เมือง จ.ราชบุรี
Credit
ประเภทส่งเสริมสุขภาพ
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:37 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส