MEDIA HPC5

ตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตลาดศรีเมือง

รายละเอียด

วันที่21 ธันวาคม 2563
ชื่อเรื่องตรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ตลาดศรีเมือง
รายละเอียดรวจเยี่ยมมาตรการป้องกันโรค COVID - 19 และสวมหน้ากาก 100% ตลาดศรีเมือง วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 น. : คณะทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและสาธารณภัยด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม (EOC)ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี, สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมือง และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ลงตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตลาดศรีเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยมี นพ.วิเชียร ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตลาดศรีเมือง เพื่อสุ่มตรวจ และประเมินมาตรการควบคุมป้องกันโควิด 19 และมาสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับประชาชน ซึ่งตลาดศรีเมืองเป็นตลาดค้าส่งพืชสวนทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันตก ทั้งนี้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการ คุมเข้มมาตรการการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเน้นย้ำ มาตราการการตรวจวัดอุณหภูมิ กำหนดทางเข้า-ออก เพื่อคัดกรองคนเข้าตลาดก่อนเข้าในพื้นที่ การเช็คอินผ่านแอพพลิเคชั่นไทยชนะ และการประเมินสถานประกอบการผ่านแอพพลิเคชั่น THAI STOP COVID กรมอนามัย สวมหน้ากากอนามัย จัดจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีแอลกอฮอล์ และในเรื่องของการเว้นระยะห่าง ไม่ให้มีคนแออัดจนเกินไป รวมถึงการทำความสะอาดแผงและร้านค้า และหมั่นสังเกตอาการตนเองและแรงงานต่างด้าวภายในตลาด ทั้งที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเข้าเมืองผิดกฎหมายหากมีอาการไข้สูง ไอ จาม ให้งดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชน ผู้เข้ามาใช้บริการในตลาด รวมทั้งชุมชนในพื้นที่
Credit
ประเภทสิ่งแวดล้อม
คำค้น
วันเวลาที่บันทึก23 ธันวาคม 2563 เวลา 12:40 น.
วันเวลาที่แก้ไข
ผู้บันทึกนายสิทธิพล ธิติโชติรส