แสดง 1 ถึง 24 จาก 24 ผลลัพธ์
ดำเนินการเสร็จสิ้น
 เลขที่รายการงบที่ตั้งซื้อจริงปีงบประมาณผู้ทำรายการ
 
 
1
650178
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กธ 7677 นนทบุรี
25 กรกฏาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายวรพล เอี่ยมช้อย
14,000.002565นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ส2
2
650177
จ้างบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน นข 3698 ราชบุรี
25 กรกฏาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายวรพล เอี่ยมช้อย
800.002565นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ส2
3
650123
ซ่อมเครื่องกรองน้ำ(201001037)
11 กรกฏาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายวรพล เอี่ยมช้อย
1,200.002565นางศรีไพร คชชา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
4
650100
ฟิล์มMasterUSA
7 กรกฏาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
54,655.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
5
650092
จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ท.๓ จำนวน ๑ งาน
6 กรกฏาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
19,780.002565ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
6
650089
จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงทางเดินลาดโรงเก็บขยะ จำนวน ๑ งาน
6 กรกฏาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
45,710.002565ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
7
650088
จ้างเหมาติดตั้งโครงหลังคาจอดรถแผ่นหลังคาโพลีอาคารอำนวยการ จำนวน ๑ งาน
6 กรกฏาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
85,020.002565ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
8
650062
ค่าบริการอินเตอร์เน็ต ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
23 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ
2565น.ส.ภัทรภร ตั้งทวีวัฒนา
นักจัดการงานทั่วไป
9
650046
จัดซื้อลูกประคบสมุนไพรและสมุนไพรสดสำหรับให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
20 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
8,080.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
10
650036
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง เจียร์จานดิสเบรค รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กม 7010 ราชบุรี จำนวน 1 งาน
17 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายวรพล เอี่ยมช้อย
2,000.002565นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ส2
11
650032
จัดซื้อทรีตเมนท์สำหรับงานสปา
16 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
7,150.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
12
650030
ค่าตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน
15 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
26,200.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
13
650021
ม่านม้วนขนาด 1.61*1.20 เมตร
13 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
6,206.002565นางพัชรา เทพทิตย์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14
650019
ปรับปรุงเคาน์เตอร์พยาบาล
6 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
237,790.002565น.ส.ศิริวดี ชุ่มจิต
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
15
650018
จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง กรองเครื่อง รถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข 2890 ราชบุรี
10 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายวรพล เอี่ยมช้อย
1,400.002565นายอภิชาติ สัมฤทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ส2
16
650017
ค่าจ้างเหมาในการเก็บรวบรวมข้อมูลการประเมินพฤติกรรมสุขภาพ ความรอบรู้ และปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน
10 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
27,480.002565น.ส.มัตติกา ยงอยู่
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
17
650014
วัสดุวิทยาศาสตร์
7 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
5,400.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
18
650013
วัสดุวิทยาศาสตร์
7 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
341,945.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
19
650012
จ้างเหมาซ่อมแซมโรงอาหารอาคารเฉลิมราช จำนวน 1 งาน
6 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
49,800.002565น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
20
650011
จ้างเหมาซ่อมแซมพื้นทางเดินแนวม้านั่งหน้าตึกอำนวยการ จำนวน 1 งาน
6 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
25,000.002565ส.อ.ฉนวน แสงสอาด
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
21
650007
เบาะเตียงเฝ้าไข้ห้องพิเศษ
2 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
48,000.002565นางวรรณา สิงห์เมือง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
22
650006
วัสดุเครื่องบริโภค เครื่องปรุง
2 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
43,774.002565น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
23
650005
ข้าวสาร
2 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
11,545.002565น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
24
650004
ต่อเติมเตียงเฝ้าไข้ ห้องพิเศษ
2 มิถุนายน 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางบวรลักษณ์ ศรีคง
94,400.002565นางวรรณา สิงห์เมือง
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
©2021 พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี