แสดง 1 ถึง 30 จาก 124 ผลลัพธ์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
 เลขที่รายการงบที่ตั้งปีงบประมาณผู้ทำรายการ
 
 
1
650230
จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง ครุภัณฑ์หมายเลข 7440-001-0052, 74400-01-0026, 100000033111 และ 100000-03-3116
5 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
12,540.002565นายนิรุต พุกรอด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2
650229
ค่าตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน
5 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
37,365.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
3
650228
ค่าตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน
5 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
17,500.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
4
650227
ค่าตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน
5 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
900.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
5
650226
ค่าตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน
5 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
15,500.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
6
650225
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
5 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
82,890.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
7
650217
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์
3 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
50,290.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
8
650216
ค่าตรวจวิเคราะห์ภายนอกหน่วยงาน
3 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางกุลจิตร อำนวยสินสิริ
1,215.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
9
650214
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
2 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
78,430.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
10
650213
ค่าจ้างพนักงานบริการปฏิบัติงานด้านรังษีเทคนิค(X-Ray)ปฏิบัติงานเกินเวลาราชการ เดือน กรกฎาคม 2565
2 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
3,360.002565นางโสภา สวนส้มจีน
เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน
11
650212
เครื่องปั๊มนมไฟฟ้าชนิดปั๊ม 2 ข้าง
2 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
12,950.002565น.ส.สุนทราภรณ์ น้อมภักดี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
12
650207
ซื้ออ๊อกซิเย่นเหลว จำนวน 2302.80 ลบ.ม.
2 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
48,047.922565น.ส.สุภาภรณ์ ผาจวง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
13
650205
แก๊ส
2 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
6,480.002565น.ส.กุสุมา ปิฎฐปาตี
นักโภชนาการ
14
650204
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 100000033108, 100000033114, 100000033102, 100000033104
2 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
12,540.002565น.ส.ยุพา บุตรเล็ก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
15
650203
จ้างเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ ครุภัณฑ์หมายเลข 744000100049 ,744000100045 และ 744000100040
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
9,405.002565น.ส.ชวัลรัตน์ แสงบรรจง
นักจัดการงานทั่วไป
16
650202
จัดซื้อลูกประคบสมุนไพรและสมุนไพรสดสำหรับให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2565
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นายสุเทพ มั่งแป้น
8,080.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
17
650201
จ้างเหมาบริการ นายเกศพนม สายศรี ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายเคส) ประจำเดือนกันยายน (1 - 30 กันยายน 2565)
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
20,000.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
18
650200
จ้างเหมาบริการ นางเกษร กิจหงวน ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายเคส) ประจำเดือนกันยายน (1 - 30 กันยายน 2565)
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
20,000.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
19
650199
จ้างเหมาบริการ นางศิรินุช สิริพุทธวัลย์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายเคส) ประจำเดือนกันยายน (1 - 30 กันยายน 2565)
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
20,000.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
20
650198
จ้างเหมาบริการ นางวันเพ็ญ ทวีวงค์ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายเคส) ประจำเดือนกันยายน (1 - 30 กันยายน 2565)
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
20,000.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
21
650197
จ้างเหมาบริการ น.ส.ยุพิน แก้วอุย ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายเคส) ประจำเดือนกันยายน (1 - 30 กันยายน 2565)
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
20,000.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
22
650196
จ้างเหมาบริการ น.ส.บังร ขุมแร่ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายเคส) ประจำเดือนกันยายน (1 - 30 กันยายน 2565)
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
20,000.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
23
650195
จ้างเหมาบริการ น.ส.ระพีพร ลิ้มตระกูล ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายเคส) ประจำเดือนกันยายน (1 - 30 กันยายน 2565)
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
20,000.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
24
650194
จ้างเหมาบริการ นางชมพู พริ้งเพราะ ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายเคส) ประจำเดือนกันยายน (1 - 30 กันยายน 2565)
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
20,000.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
25
650193
จ้างเหมาบริการ น.ส.ปทิดา ชุณหคันธรส ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย(รายเคส) ประจำเดือนกันยายน (1 - 30 กันยายน 2565)
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.พัชราภรณ์ อุตตเสนต์
20,000.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
26
650192
จัดซื้อวัสดุสำหรับงานสปา
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
4,800.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
27
650191
จัดซื้อทรีตเมนท์สำหรับงานสปา
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
28,270.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
28
650190
ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข 100000033091, 100000033092, 100000033094, 100000028091
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
12,540.002565น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
29
650189
จัดซื้อทรีตเมนท์สำหรับงานสปา
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ นางอุษณีย์ ขาวเหลือง
8,690.002565นายนที น้อยเศรษฐี
แพทย์แผนไทย
30
650188
ซ่อมเปลี่ยน แบตเตอรี่ เครื่องสำรองไฟฟ้า หมายเลข 1107001245 และ 1107001233
1 สิงหาคม 2565 จนท.ผู้ดำเนินการ น.ส.นิภาภัทร สลับลึก
1,500.002565นายนิรุต พุกรอด
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
©2021 พัฒนาโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี