header
แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,595 ผลลัพธ์

ระบบส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ

ลำดับประเภทชั้นความเร็วเรื่องสถานะ
 
 
 
1หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งแบบตอบรับวิทยากร
เมื่อ 11 พฤษภาคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
รอดำเนินการ
2หนังสือราชการธรรมดาขอส่งแบบรายงานการประเมินตนเองSAR2020และแสดงความจำนงเพื่อขอรับการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล
เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นายนที น้อยเศรษฐี กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ งานแพทย์แผนไทย
ดำเนินการเสร็จสิ้น
3หนังสือราชการด่วนที่สุดรายงานข้อมูลการรับมอบอุปกรณ์และสินค้าในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามตามโครงการ "แม็คโครร่วมใจสู้ภัยโควิด-19"
เมื่อ 7 พฤษภาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
4หนังสือราชการด่วนที่สุดขอส่งข้อมูลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เมื่อ 6 พฤษภาคม 2564 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
5หนังสือราชการด่วนที่สุดการสนับสนุนอุปกรณ์และสินค้าเพื่อการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามตามโครงการ "แม็คโครร่วมใจสู้ภัยโควิด-19
เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
6หนังสือราชการธรรมดาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนข้อมูล
เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 โดย นางนงนาฏ ทองจุล กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน งานพัฒนาองค์กร
ดำเนินการเสร็จสิ้น
7หนังสือราชการธรรมดาขอส่งผลงานวิชาการ
เมื่อ 5 พฤษภาคม 2564 โดย นางรัชนี ลักษิตานนท์ กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คลินิกวัยรุ่น-งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
ดำเนินการเสร็จสิ้น
8หนังสือราชการธรรมดาขอเรียนเชิญร่วมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาแนะนำด้านการจัดการน้ำเสียโรงพยาบาลสนาม
เมื่อ 4 พฤษภาคม 2564 โดย น.ส.ธิดารัตน์ ดำรงค์สอน กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
9หนังสือราชการด่วนที่สุดขอรับการสนับสนุนตู้ตรวจ Covid-19
เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 โดย นายสิทธิพล ธิติโชติรส กลุ่มอำนวยการ งานสื่อโสตและประชาสัมพันธ์-กลุ่มอำนวยการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
10หนังสือราชการด่วนที่สุดขอให้ตัดโอนงบประมาณของศูนย์อนามัยที่ 5
เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 โดย นางน้ำผึ้ง สุวรรณสอาด กลุ่มขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และพัฒนากำลังคน แผนงานและงบประมาณ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
11หนังสือราชการด่วนที่สุดขอนำส่งแนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพระคิลานุปัฏฐากดีเด่น และแนวทางการคัดเลือกประเมินผลงานวัดส่งเสริมสุขภาพดีเด่น ประจำปี 2564
เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 โดย น.ส.พิมพ์พิสุทธิ์ ธรรมพิพัฒนกุล กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสูงอายุ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
12หนังสือราชการธรรมดาตอบรับการสอนนักศึกษา
เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
13หนังสือราชการธรรมดาขอส่งเอกสารโภชนาการ
เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
14หนังสือราชการธรรมดาสถานประกอบการ,รีสอร์ท
เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
15หนังสือราชการธรรมดาขอส่งเอกสารโภชนาการ
เมื่อ 3 พฤษภาคม 2564 โดย นางพัชรี วงศ์ษา กลุ่มงานโภชนาการและงานกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ งานโภชนาการ
ดำเนินการเสร็จสิ้น
16หนังสือราชการธรรมดาขอจัดซื้อชุดน้ำยาทดสอบภาคสนาม
เมื่อ 30 เมษายน 2564 โดย น.ส.มัตติกา ยงอยู่ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
17หนังสือราชการด่วนมากส่งรายงานข้อร้องเรียน
เมื่อ 29 เมษายน 2564 โดย นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม งานพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการเสร็จสิ้น
18หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการคัดเลือกผลงานการประกวดแต่งเพลงประกอบที่เต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เมื่อ 29 เมษายน 2564 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
19หนังสือราชการธรรมดาแจ้งผลการคัดเลือกผลงานการประกวดแต่งเพลงประกอบที่เต้นส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
เมื่อ 29 เมษายน 2564 โดย นายนิธิฤทธิ์ เจริญสกุลมณีเกิด กลุ่มงานทันตสาธารณสุข งานทันตสาธารณสุข
ดำเนินการเสร็จสิ้น
20หนังสือราชการด่วนที่สุดขอเชิญประชุมขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบกิจการ (Good Factory Practice : GFP) เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ. 2564 จังหวัดสมุทรสาคร
เมื่อ 29 เมษายน 2564 โดย น.ส.อุทัยวรรณ โคกตาทอง กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน งานพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงาน
ดำเนินการเสร็จสิ้น