พื้นที่ จำนวนงานวิจัย
สาธารณสุขเขต 5 49
โพสล่าสุด
test
stettese

โดย สมเกียรติ อรุณภาคมงคล - 2018-10-04 13:20:37
การพัฒนาวิธีการประเมินภาวะกล่องเสียงและสายเสียงบวมก่อนถอดท่อช่วยหายใจ

โดย นางจันทนา เกลี้ยงพร้อม - 2018-09-03 15:25:37
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมการปฏิบัติและทักษะชีวิตเพื่อป้องกัน โรคเอดส์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จังหวัดนครปฐม

โดย สุทิน ศรีกระจ่าง - 2018-09-03 14:58:39
การศึกษาความรู้ด้านโภชนบำบัดในผู้สูงอายุของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ในหน่วยบริการปฐมภูมิเครือข่ายบริการสุขภาพโรงพยาบาลนครปฐม
ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสรีร...

โดย สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์ - 2018-09-03 14:52:09
ความตระหนักและพฤติกรรมดูแลสุขภาพตนเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูงของบุคลากรโรงพยาบาลนครปฐม
บุคลากร โรงพยาบาลนครปฐม ป่วยเป็นโรคเบาหวานจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 5.46  กลุ่มเสี่ยงเบาหวานแฝง จำนวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34  ...

โดย นาตยา เสถียรพานิช - 2018-09-03 14:43:42
การศึกษาภาวะโภชนาการในผู้ป่วยให้อาหารทางสายยางที่บ้าน เขตอำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ปัญหาทุพโภชนาการ (Malnutrition) เป็นปัญหาที่สำคัญ แต่ยังคงได้รับการสนใจน้อย และยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งการศึกษาภาวะโภชนาการของ...

โดย เตือนใจ เทียนทอง - 2018-09-03 14:34:47
ประสิทธิผลของแผ่นเจลสมุนไพรบรรเทาอาการปวดข้อเข่าเสื่อม ในผู้สูงอายุ ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

โดย ศักดิ์ชาย บุญมาก - 2018-09-03 14:29:05
นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ BIPAP Mobile

โดย นางสาวรุ่งณภา อยู่ระหัส - 2018-09-03 12:08:05
เทปกาววิเศษ

โดย สัมพันธ์ คำวงศ์ - 2018-09-03 12:02:50
ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยคลินิกโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในโรงพยาบาลชุมชนประเทศไทย

โดย ณัฐสิมา เกิดทรัพย์ - 2018-09-03 11:58:58
การประเมินคุณภาพภาพถ่ายรังสีแบบออโถวิวโดยใช้อุปกรณ์สุพรรณโมเดล 4.0 เพื่อวางแผนการรักษาผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

โดย คัชชรินทร์ โค้วสมจีน - 2018-09-03 11:39:57
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ช่วยพยุงชุดวงจรเครื่องช่วยหายใจในทารกแรกเกิด

โดย นางสาววาทินี อิศรางกูร ณ อยุธยา - 2018-09-03 11:24:08
การพัฒนารูปแบบการบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีน โรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนโรงพยาบาลศูนย์เจ้...

โดย นางพันธิภา พิญญะคุณ - 2018-08-29 17:45:05
การพัฒนาระบบทางด่วนคัดกรองมะเร็งเต้านมในโรงพยาบาลปากท่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบทางด่วนคัดกรองมะเร็งเต้านมของสตรีที่มารับบริการตรวจก้อนเต้านม   และศึกษาผลการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์เต้า...

โดย ปิยารัตน์ ทองย้อย - 2018-08-29 17:40:38
เรื่องการออกแบบและสร้างอุปกรณ์ถ่ายภาพรังสีกระดูกข้อเข่าท่ายืนรับน้ำหนัก
ภาวะข้อเข่าเสื่อมเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยพบผู้ป่วยมากกว่า 6 ล้านคน ผู้สูงอายุที่อายุมากกว่า 65...

โดย คัชชรินทร์ โค้วสมจีน - 2018-08-29 17:33:47