โดย : นาตยา เสถียรพานิช
เมื่อวันที่ : 2018-09-03 14:43:42
คณะผู้จัดทำ :
นาตยา เสถียรพานิช 
กลุ่มงานสุขศึกษา โรงพยาบาลนครปฐม

ยอดผู้เข้าชม : 174
Awareness of the health care and behavioral self care to prevent diabetes and hypertension in personnel in personnel of Nakhonpathom Hospital
บุคลากร โรงพยาบาลนครปฐม ป่วยเป็นโรคเบาหวานจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 5.46  กลุ่มเสี่ยงเบาหวานแฝง จำนวน 540 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34  และมีกลุ่มป่วยโรคความดันโลหิตสูงจำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 9.66  กลุ่มเสี่ยงความดันโลหิตแฝงจำนวน 460 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27  เมื่อวิเคราะห์พฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร จำนวน 1,294 คน พบว่า มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้องได้แก่ มีความเครียดร้อยละ 72.68  บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องร้อยละ 50.14 ขาดการออกกำลังกายร้อยละ 49.84  ดื่มสุราร้อยละ 7.92 สูบบุหรี่ร้อยละ 3.55 ซึ่งพฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นเหตุส่งเสริมให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง