โดย : นางพันธิภา พิญญะคุณ
เมื่อวันที่ : 2018-08-29 17:45:05
คณะผู้จัดทำ :
นางพันธิภา  พิญญะคุณ   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  รพ.เจ้าพระยายมราช จ.สุพรรณบุรี
ยอดผู้เข้าชม : 121
The Development of a Diabetic Clinic Service Model by Applying Lean Concept at Chaoprayayomraj Regional Hospital, Suphan Buri Province
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อพัฒนารูปแบบการบริการคลินิกเบาหวานโดยประยุกต์ใช้แนวคิดแบบลีนโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีและ 2) เปรียบเทียบผลของการใช้รูปแบบบริการคลินิกเบาหวานที่พัฒนาขึ้นกับรูปแบบเดิมในด้าน (1) ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของคลินิกเบาหวาน (2) ระยะเวลาการใช้บริการ (3) คุณค่าของสายธารการให้บริการตามการรับรู้ของผู้ป่วย และ (4) คุณภาพการบริการที่มีการลดความสูญเปล่าจากการใช้บริการครั้งแรก