โดย : สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์
เมื่อวันที่ : 2018-09-03 14:52:09
คณะผู้จัดทำ :
สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์
เตือนใจ เทียนทองหน่วยงาน
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม
โรงพยาบาลนครปฐม

ยอดผู้เข้าชม : 108
THE STUDY ON NUTRITIONAL KNOWLEDGE IN OLDER PEOPLE OF REGISTERED NURSES WORKING IN PRIMARY CARE UNIT OF NAKHONPATHOM CUP
ภาวะทุพโภชนาการ (Malnutrition) เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น เนื่องจากสาเหตุต่างๆ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา ปัจจัยเกี่ยวกับโรค ปัจจัยทางด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักพบปัญหาภาวะขาดสารอาหาร (Under-nutrition) ที่อาจซ่อนเร้นอยู่ ทั้งก่อนหรือระหว่างการรักษาในโรงพยาบาล เชื่อมโยงการบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง (Continuing care) ไปสถานบริการในชุมชนและที่บ้าน ซึ่งความสามารถของพยาบาลในการใช้กระบวนการพยาบาลในการรักษาพยาบาลด้านโภชนาการ จะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ทำให้ผู้สูงอายุต้องนอนโรงพยาบาลนาน ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายการดูแลทั้งระดับโรงพยาบาลและครอบครัว
ดาวโหลดเอกสารบทคัดย่อ ความรู้ด้านโภชนบำบัดของพยาบาล.pdf
ไม่มีแฟ้มข้อมูล