โดย : เตือนใจ เทียนทอง
เมื่อวันที่ : 2018-09-03 14:34:47
คณะผู้จัดทำ :
เตือนใจ เทียนทอง และ สุธาทิพย์ รุ่งเรืองอนันต์ 
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลนครปฐม

ยอดผู้เข้าชม : 124
THE STUDY ON NUTRITIONAL STATUS IN PATIENT RECEIVING TUBE FEEDING AT HOME IN AMPHUR MUANG NAKONPATHOM NAKHONPATHOM PROVINCE
ปัญหาทุพโภชนาการ (Malnutrition) เป็นปัญหาที่สำคัญ แต่ยังคงได้รับการสนใจน้อย และยังไม่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งการศึกษาภาวะโภชนาการของผู้ป่วยส่วนใหญ่ในประเทศไทย เป็นการศึกษาภาวะโภชนาการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเท่านั้น   แต่การศึกษาภาวะโภชนาการของผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้านภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาล ยังไม่พบรายงานการศึกษา  การประเมินภาวะโภชนาการที่ถูกต้อง จะช่วยบอกความเร่งด่วนของการให้โภชนบำบัด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามมาตรฐาน เพราะเมื่อขาดสารอาหารจะทำให้สุขภาพทรุดโทรม อัตราการกลับมาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีมากขึ้น มีค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงขึ้น และส่งผลทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ จากการสำรวจในเขตอำเภอเมืองนครปฐม มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังจำนวนมากถึง 82 รายที่จำเป็นต้องให้การดูแลระยะยาว          (Long term care) ที่บ้าน โดยเฉพาะโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งต้องให้การดูแลที่ซับซ้อน และใส่สายให้อาหารทางสายยาง 
ดาวโหลดเอกสารบทคัดย่อ การประเมินภาวะโภชนาการในผู้ป่วย.pdf
ไม่มีแฟ้มข้อมูล