หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11เชียงใหม่ 1 1 4 115 90
12ลำพูน 1 0 1 38 18
13ลำปาง 1 1 1 40 61
14แพร่ 1 0 1 25 57
15น่าน 1 0 1 18 80
16พะเยา 1 0 2 33 36
17เชียงราย 1 1 0 72 70
18แม่ฮ่องสอน 1 0 1 6 42
รวม