หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11นครศรีธรรมราช 1 1 3 49 131
12กระบี่ 1 0 1 12 48
13พังงา 1 0 2 13 36
14ภูเก็ต 1 1 2 9 6
15สุราษฎร์ธานี 1 2 3 34 98
16ระนอง 1 0 2 10 18
17ชุมพร 1 0 2 25 51
รวม