หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11สงขลา 1 2 11 35 92
12สตูล 1 0 1 6 34
13ตรัง 1 1 1 20 77
14พัทลุง 1 0 1 47 25
15ปัตตานี 1 0 1 16 96
16ยะลา 1 1 2 13 47
17นราธิวาส 1 0 3 13 72
รวม