หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11ชัยนาท 1 0 1 38 20
12นครสวรรค์ 1 1 2 18 121
13อุทัยธานี 1 0 1 13 49
14กำแพงเพชร 1 0 3 22 64
15พิจิตร 1 0 3 25 73
รวม