หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11นนทบุรี 1 2 4 10 29
12ปทุมธานี 1 1 9 17 37
13พระนครศรีอยุธยา 1 1 4 31 121
14อ่างทอง 1 0 1 20 43
15ลพบุรี 1 0 3 20 102
16สิงห์บุรี 1 0 2 6 33
17สระบุรี 1 0 4 34 70
18นครนายก 1 0 1 5 39
รวม