หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11ราชบุรี 1 0 3 31 77
12กาญจนบุรี 1 0 2 47 72
13สุพรรณบุรี 1 0 2 43 81
14นครปฐม 1 1 4 18 93
15สมุทรสาคร 1 2 1 9 25
16สมุทรสงคราม 1 0 1 8 26
17เพชรบุรี 1 0 2 13 69
18ประจวบคีรีขันธ์ 1 0 2 14 44
รวม