หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11สมุทรปราการ 1 1 4 13 30
12ชลบุรี 1 2 10 35 50
13ระยอง 1 1 2 27 37
14จันทบุรี 1 0 5 42 34
15ตราด 1 0 1 13 29
16ฉะเชิงเทรา 1 0 1 33 74
17ปราจีนบุรี 1 0 1 12 56
18สระแก้ว 1 0 3 13 49
รวม