หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11ขอนแก่น 1 1 6 77 140
12มหาสารคาม 1 0 1 18 123
13ร้อยเอ็ด 1 0 1 70 131
14กาฬสินธุ์ 1 0 2 77 71
รวม