หน้าหลัก    เข้าระบบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด อบจ. เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบต.
11นครราชสีมา 1 1 4 85 243
12บุรีรัมย์ 1 0 3 59 146
13สุรินทร์ 1 0 1 27 144
14ชัยภูมิ 1 0 1 35 106
รวม