หน้าหลัก    เข้าระบบ
สถานที่กำจัด
## ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้ง
1 บ.SNT Tech บ. SNT Tech 152 ม.1 ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
2 นางอารี นิติกาญจนา ม.2 ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
3 อบต.คุ้งกระถิน ม.4 ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี
4 หจก.คุณธรรมขนส่ง ต.ปากแรต อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
5 ทต.ท่าผา ม.8 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
6 ทต.เขาขวาง ม.7 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
7 ทต.เจ็ดเสมียน ม.6 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
8 ทต.บ้านเลือก ม.1 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (เริ่มใช้ปี พ.ศ. 2530) เทกอง
9 ทต.จอมบึง บ้านแสนกะบะ ม.10 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
10 ทต.ด่านทับตะโก ม.8 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง (ปี 2552) เทกอง
11 ทต.ดำเนินสะดวก ม.3 ต.ห้วยยางโทน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี
12 ทต.บางแพ ม.5 ถ.ดำเนินฯ-บางแพ ต.บางแพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี
13 ทต.โพหัก บ้านโคกพลับ ม.2 ต.โพหัก อ.บางแพ จ.ราชบุรี
14 ทต.วัดเพลง บ.หนองเกษร ม.10 ถ.ราชบุรี-วัดเพลง ต.เกาะศาลพระ อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี
15 ทต.ชัฏป่าหวาย บ้านเขาไก่แจ้ ม.1 ต.ท่าเคย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
16 ทต.สวนผึ้ง ม.4 บ้านนาขุนแสน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี