หน้าหลัก    เข้าระบบ
สถานที่กำจัด
## ผู้รับผิดชอบ ที่ตั้ง
1 ทม.สุพรรณบุรี ม.3 ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
2 ทต.ท่าเสด็จ ม.6 ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
3 ทต.โพธิ์พระยา ม.4 ต.โพธิ์พระยา อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (พื้นที่ ทต.ห้วยวังทอง)
4 ไม่ทราบชื่อ ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
5 ทต.สระกระโจม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
6 ทต.ดอนเจดีย์ ม.6 ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี
7 ทต.ด่านช้าง ต.ด่านช้าง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
8 อบต.หนองมะค่าโมง ม.21 บ้านเขาน้ำแดง ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
9 ทต.นางบวช ม.5 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
10 ทต.เขาพระ ม.6 ต.เขาพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
11 ทต.บ่อกรุ ม.1 ต.บ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
12 ทต.หนองกระทุ่ม ม.3 ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
13 ทต.บางปลาม้า ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
14 ทต.ไผ่กองดิน ม.2 ต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
15 ทต.โคกคราม ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
16 บริษัทเจษฏาวรรณกิจรุ่งเรือง ม.4 ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
17 ทม.สองพี่น้อง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
18 ทต.ทุ่งคอก ต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
19 ทต.หนองหญ้าไซ ม.5 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
20 อบต.ดอนคา ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
21 ทต.ท้าวอู่ทอง ม.5 บ้านเขาพระ ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
22 ทต.สระยายโสม ม.3 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
23 ทต.จระเข้สามพัน ม.4 ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
24 นายสมัคร จงสมจิตต์ ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (ตั้งอยู่ ทต.บ้านแหลมพัฒนา)